1. Postanowienia Ogólne
1.1 Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Shop Gracz Kamil Sokołowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Estońskiej 2A, 30-638 Kraków NIP 6762319246 REGON 367811607. W formie sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu www.shopgracz.pl
1.2 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem.
1.3 Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4 Każda klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.shopgracz.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
1.5 W momencie dokonania zakupu, klient potwierdza zapoznanie się oraz akceptacje niniejszego regulaminu.

2. Dane Osobowe
2.1 Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
2.2 Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu itp.),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
2.3 Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia.

3. Przedmiot Działalności
3.1 Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż gier planszowych, gier video, akcesoriów, podzespołów oraz gadżetów związanych z konsolami oraz komputerami osobistymi.
3.2 Każda pozycja oferowana przez Sklep posiada opis pozycji, oraz zawiera informacje dodatkowe.
3.3 Zdjęcia ukazujące towar, mają tylko na celu przybliżenie towaru Kupującemu. Nie są to oryginalne zdjęcia przedmiotu. Pełne informacje znajdują się w opisie produktu. Okładka i/lub wydanie produktu możne być różne. W celu uzyskania dokładnych inforamcji prosimy o kontakt mailowy i/lub telefoniczny.


4. Zakupy
4.1 Zamówienie w Sklepie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.shopgracz.pl
4.2 Za potwierdzenie złożenia zamówienia uważa się naciśnięcie przycisku potwierdzam w podsumowaniu zamówienia.
4.3 Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4.4 Zapłata zamówienie uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sklepu. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w podanym terminie równoznaczna jest z rezygnacją z zamówienia.
4.5 Towar zakupiony w Skelpie jest rezerwowany na okres trzech dni roboczych. Oznacza to, iż w tym czasie należy odebrać grę, bądź opłacić w przypadku wysyłki. Po tym czasie, zakup uważa się za nieważny.
4.6 Zapłaty można również dokonać za pośrednictwem Przelewy 24.


5. Ceny
5.1 Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
5.2 Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
5.3 Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez witrynę www.shopgracz.pl. Ceny w punktach stacjonarnych mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.

6. Dostawa
6.1 Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej i następuje za pomocą firmy kurierskiej, bądź poczty polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem Sklepu.
6.2 Koszt dostawy pokrywa klient.
6.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, wynikające ze zdarzeń losowych (np. powódź, strajk, pożar itp)
6.4 Termin realizacji zamówienia to 1-2 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty na koncie Sklepu (nie dotyczy towaru 'na zamówienie' i 'pre-order)
6.5 Przesyłki listowne Poczty Polskiej są nie ubezpieczone, ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie nie będą rozpatrywane.

7. Gwarancja i Reklamacje
7.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
7.2 W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
7.3 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, oraz opisać przedmiot reklamacji.
7.4 Okres gwarancji udzielany na poszczególny produkt, zawarty jest w opisie przedmiotu

8. Zwrot towarów
8.1 Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na postawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
8.2 W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
8.3 Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
8.4 Zwracany towar nie może być uszkodzony, oraz pozostać musi w oryginalnym opakowaniu oraz folii. Przesłka musi również zawierać oryginał dokumentu sprzedaży.
8.5 Sprzedający w terminie do czternastu dni od otrzymania towaru zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty za towar.

9. Płatności
9.1 Płatności za dokonane zakupy należy uiścić na koncie bankowym Sklepu lub za pomocą Płatności24
9.2 W Przypadku odbioru osobistego płatności należy dokonać przedpłatą na konto bankowe, gotówką lub kartą na miejscu w sklepie.

10. Postanowienia Końcowe
10.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01/01/2017 i w przyszłości może ulec zmianie.
10.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
10.3 W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.