REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN:

1. Postanowienia Ogólne
1.1 Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Shop Gracz Kamil Sokołowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Estońskiej 2A, 30-638 Kraków NIP 6762319246 REGON 367811607, wpisana do rejestru CEDIG. W formie sprzedaży internetowej za pośrednictwem sklepu www.shopgracz.pl
1.2 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem.
1.3 Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4 Każda klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.shopgracz.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
1.5 W momencie dokonania zakupu, klient potwierdza zapoznanie się oraz akceptacje niniejszego regulaminu.

2. Dane Osobowe
2.1 Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
2.2 Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu itp.),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
2.3 Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia.

3. Przedmiot Działalności
3.1 Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż gier planszowych, gier video, akcesoriów, podzespołów oraz gadżetów związanych z konsolami oraz komputerami osobistymi.
3.2 Każda pozycja oferowana przez Sklep posiada opis pozycji, oraz zawiera informacje dodatkowe.
3.3 Zdjęcia ukazujące towar, mają tylko na celu przybliżenie towaru Kupującemu. Nie są to oryginalne zdjęcia przedmiotu. Pełne informacje znajdują się w opisie produktu. Okładka i/lub wydanie produktu możne być różne. W celu uzyskania dokładnych inforamcji prosimy o kontakt mailowy i/lub telefoniczny.


4. Zakupy
4.1 Zamówienie w Sklepie składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.shopgracz.pl
4.2 Za potwierdzenie złożenia zamówienia uważa się naciśnięcie przycisku potwierdzam w podsumowaniu zamówienia.
4.3 Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu potwierdzi dostępność produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4.4 Zapłata zamówienie uiszczana jest na podany rachunek bankowy Sklepu. Wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak wpłaty w podanym terminie równoznaczna jest z rezygnacją z zamówienia.
4.5 Towar zakupiony w Skelpie jest rezerwowany na okres trzech dni roboczych. Oznacza to, iż w tym czasie należy odebrać grę, bądź opłacić w przypadku wysyłki. Po tym czasie, zakup uważa się za nieważny.
4.6 Zapłaty można również dokonać za pośrednictwem Przelewy 24.


5. Ceny
5.1 Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
5.2 Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
5.3 Wszystkie ceny podawane w Sklepie wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez witrynę www.shopgracz.pl. Ceny w punktach stacjonarnych mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.

6. Dostawa
6.1 Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej i następuje za pomocą firmy kurierskiej, bądź poczty polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem Sklepu.
6.2 Koszt dostawy pokrywa klient.
6.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, wynikające ze zdarzeń losowych (np. powódź, strajk, pożar itp)
6.4 Termin realizacji zamówienia to 1-2 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty na koncie Sklepu (nie dotyczy towaru 'na zamówienie' i 'pre-order)
6.5 Przesyłki listowne Poczty Polskiej są nie ubezpieczone, ewentualne reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie nie będą rozpatrywane.

7. Gwarancja i Reklamacje
7.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
7.2 W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
7.3 W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, oraz opisać przedmiot reklamacji.
7.4 Okres gwarancji udzielany na poszczególny produkt, zawarty jest w opisie przedmiotu

8. Zwrot towarów
8.1 Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na postawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
8.2 W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
8.3 Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
8.4 Zwracany towar nie może być uszkodzony, oraz pozostać musi w oryginalnym opakowaniu oraz folii. Przesłka musi również zawierać oryginał dokumentu sprzedaży.
8.5 Sprzedający w terminie do czternastu dni od otrzymania towaru zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty za towar.
8.6 Produkty kolekcjonerskie, czasopisma, periodyki oraz produkty o nieznanej losowej zawartości (takie jak boostery kart, losowe przedmioty w zafoliowanych opakowaniach), zgodnie z  art. 38 ustawy o prawach konsumenta są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


9. Płatności
9.1 Płatności za dokonane zakupy należy uiścić na koncie bankowym Sklepu lub za pomocą Płatności24
9.2 W Przypadku odbioru osobistego płatności należy dokonać przedpłatą na konto bankowe, gotówką lub kartą na miejscu w sklepie.

10. Przedsprzedaże
10.1 Produkty objęte przedsprzedażą wysyłane są w dacie określonej w karcie produktu
10.2 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmiany daty premier
10.3 W przypadku braku dokładnej daty premiery (np. Q4/2020 01/2020) producent nie określił dokładnego dnia wydania produktu.

11. Postanowienia Końcowe
11.1 Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01/01/2017 i w przyszłości może ulec zmianie.
11.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
11.3 W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

PRZECHOWYWANIE DANYCH I POLITYKA COOKIES

#1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest Kamil Sokołowski prowadzący działalność gospodarczą pod adresem Kraków, ul. Estońska 2A 30-638, NIP 6762319246, REGON 367811307 (dalej: „Administrator”).

#2. Przepisy mające zastosowanie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Pr. Tel. - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 2004 r. o rachunkowości;

Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

#3. Przetwarzanie Danych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (dalej „Dane”), które są niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w celu świadczenia usług w ramach Sklepu.

2. Użytkownik udostępnia dobrowolnie przetwarzane przez Administratora Dane, w szczególności w trakcie rejestracji w Sklepie w momencie przystąpienia do korzystania z usług lub w trakcie korzystania z nich. Niepodanie Danych wymaganych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz korzystanie ze Sklepu w pełnym zakresie.

3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika podczas procesu rejestracji lub ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług.

4. Administrator zapewnia ochronę Danych przez dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów

5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Administrator stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami.

#4. Cele przetwarzania Danych

1. Administrator zbiera Dane w następujących celach:

-kontaktu z Użytkownikami na życzenie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE;

-wysyłki newslettera i innych materiałów na temat produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest marketing bezpośredni) w zw. z art. 172 Pr. Tel w zw. z art. 10 ust. 2 UŚUDE. Użytkownik, który zapisał się na newsletter, może w każdym momencie zażądać zaprzestania jego otrzymywania;

-sprzedaży produktów poprzez Sklep oraz dostawy zamówionych produktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

zapewniania dostępu do Sklepu – w tym celu Administrator wykorzystuje cookies, o czym mowa w pkt IX poniżej;

-dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie przez niego roszczeń i obrona jego praw;

-prowadzenia ksiąg rachunkowych przez Administratora oraz dochowania zgodności z przepisami prawa podatkowego, w tym w celu wystawiania faktur za sprzedane urządzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

#5. Zakres przetwarzanych danych

Użytkownicy, którzy chcą otrzymywać od Administratora newsletter, podają swój adres e-mail. Administrator może kontaktować się z Użytkownikami wiadomością e-mail lub telefonicznie, jeżeli Użytkownicy podadzą swój adres e-mail i numer telefonu oraz wyrażą zgodę na kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Kontakt telefoniczny może mieć miejsce poprzez infolinię Administratora. Rejestrując się w Sklepie Użytkownicy podają swoje imię, nazwisko, adres mailowy i datę urodzenia. Dokonując zakupu użytkownicy podają dodatkowo adres dostawy i numer telefonu.

Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Administratora, realizacji procesu zakupowego, w tym złożenia zamówienia i dokonania płatności, oraz do przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora lub innego kontaktu ze strony Administratora w przypadku wyrażenia takiej zgody.

#6. Okres przechowywania Danych

Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego. Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pozostałe Dane przechowywane są przez czas niezbędny dla Administratora do dokonania określonej czynności, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wysyłki newslettera lub innego kontaktu ze strony Administratora będzie miało miejsce do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą wiadomości e-mail lub telefoniczną. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane Użytkownika są usuwane lub poddawane anonimizacji.

#7. Prawa Użytkownika

1.Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz sprostowania treści Danych. Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Danych.

2.Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych w przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania, a także w innych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt VII.3 poniżej.

3.Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Sklepu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeśli upoważniają lub zobowiązują go do tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4.W celu zrealizowania swoich praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem na adres mailowy: sklep@shopgracz.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.

5.Użytkownik może zażądać przeniesienia swoich Danych do innego administratora.

6.Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#8 Powierzanie i udostępnianie danych osobowych

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. operatorom płatności, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, usług łączności telefonicznej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

#9. Pliki cookies

1.Administrator wykorzystuje pliki cookies w Sklepie.

2.Pliki cookies stanowią niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu informatycznym, z którego korzysta Użytkownik podczas przeglądania zawartości Sklepu, stosowane w celu zapewnienia poprawności działania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Sklepu.

3.Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają także dostosowywać korzystanie ze Sklepu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, utrzymywać sesję Użytkownika w Sklepie po zalogowaniu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu w celu ulepszania struktury oraz zawartości Sklepu. Dane gromadzone z wykorzystaniem plików cookies mają charakter zbiorowy i nie służą indywidualizacji Użytkownika.

4.Wykorzystywane w ramach Sklepu pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Użytkownika ze Sklepu lub po zamknięciu jego przeglądarki internetowej.

5.Sklep wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) niezbędne – pliki te są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu;

b) funkcjonalne – pliki te zapewniają dostęp do konkretnych funkcjonalności działających w ramach Sklepu, które w

c) przypadku ich dezaktywacji mogą być ograniczone, umożliwiają one również zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu;

d) wydajnościowe – pliki te służą do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu i są one wykorzystywane do usprawnienia ich funkcjonowania, a także ułatwienia korzystania ze Sklepu przez Użytkowników, bez gromadzenia informacji umożliwiających ich identyfikację;

e) reklamowe – pliki te wykorzystywane są do badania zainteresowania reklamami wyświetlanymi w Sklepie ze strony jego Użytkowników i gromadzeniem danych w tym zakresie, które mogą być następnie wykorzystane w celu dostosowania treści materiałów reklamowych do preferencji Użytkowników.

6. Każdy Użytkownik Sklepu może zarządzać plikami cookies poprzez właściwą konfigurację ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej jest dostępna z reguły w zakładce „opcje”, „opcje internetowe” lub podobnej, w zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

7. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Sklepu lub jego wybranych funkcji.

8. Zmian ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies Użytkownik Sklepu może dokonać w dowolnym momencie.

9. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sklep@shopgracz.pl

10. Dla celów statystycznych Sklepu korzysta z usługi Google Analytics, która umożliwia zbieranie i przechowywanie danych dotyczących charakterystyki i działań osób korzystających ze Sklepu.

11. Dane pozyskiwane w związku z korzystaniem z narzędzi analitycznych takich jak Google Analytics mają charakter anonimowy i nie służą identyfikacji Użytkownika. Administrator nie łączy danych pochodzących z usługi Google Analytics z danymi osobowymi Użytkowników pozyskanymi w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu lub oferowanych za jego pośrednictwem usług ani nie zezwala na takie łączenie jakiejkolwiek osobie trzeciej.

#10. Przetwarzanie danych osobowych iMoje oraz Twisto

1.Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

A) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.  

3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

#11. Postanowienia końcowe

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania informacji charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator jest też w posiadaniu informacji zawartych w logach dostępowych, w szczególności adresów IP Użytkowników, zbieranych podczas połączeń internetowych, które mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz statystycznych.

2. Informuje się Użytkowników Sklepu, że strony www, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Sklepu mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce. Po odesłaniu na inną stronę www, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności na innych niż Sklep stronach www, na które będzie wchodził Użytkownik.

3. Niniejsza Polityka dostępna jest na stronie shopgracz.pl oraz, w wersji papierowej, w siedzibie Administratora.

Zmiany do Polityki związane np. ze zmianami obowiązujących regulacji prawnych lub rozwojem stosowanych technologii, mogą być wprowadzone w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu Sklepu.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć